TRĄDZIK I WPŁYW DETERGENTÓW

Opisano trądzik wywołany przez związki chloroarylowe. Trądzik chlorowy spotyka się obecnie częściej niż dawniej, z uwagi na masowy kontakt ze związkami chloru, stoso­wanymi do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych. Detergen­ty również działają na powstawanie trądziku, wywołują go kos­metyki, kremy, pomady, oleje roślinne (kokosowy, oliwkowy), wazelina, pochodne lanoliny, stearynian butylenu itd. Notuje się wzrost przypadków trądziku… Czytaj więcej »

W NASTĘPSTWIE ROZWOJU CYWILIZACJI

Przykładem „dennatozy powstającej w następstwie rozwoju cywilizacji” jest dzisiaj trądzik kontaktowy, o obrazie identycz­nym z dobrze nam od lat znanym trądzikiem młodzieńczym. Od dawna już wprawdzie opisywano trądzik smarowy, olejowy, dziegciowy i chlorowy, związany z odpowiednimi substancjami, czy trądzik bromowy po zażywaniu leków, zawierających związki bromu, ale dziś podkreśla się nowe aspekty: notowany jest trądzik… Czytaj więcej »

CHOROBY TROPIKALNE

Spotyka się przypadki różnych chorób tropikalnych, nie mó­wiąc o rozmaitych stanach chorobowych, związanych z ukąszenia­mi przez owady, poczynając od groźnego w naszych warunkach kleszcza, po różne owady w krajach zamorskich, do których docierają grupy turystyczne. Z innych, może niezupełnie nowych jednostek dermatologicz­nych, ale raczej w nowym świetle przedstawionych, zwraca się obecnie coraz większą uwagę na „pieluszkowe”… Czytaj więcej »

NOWE STANY CHOROBOWE

Ale nasuwają się refleksje, że nowe stany chorobowe spotyka się w nowych warunkach życia, nie tylko w warunkach pracy, ale także w domu („maszyna” do miesz­kania) i miejscach wypoczynku też nieraz dotkniętych hałasem i   chemizacją. W dawnych podręcznikach czytaliśmy o nielicznych tylko jednostkach chorobowych dermatologicznych związanych z .drażniącym lub uczulającym działaniem traw, na których wypo­czywano… Czytaj więcej »

ZESPÓŁ RAYNAUDA

Zespół Raynauda stwierdza się jako następstwo narażenia na drgania (energię drgań), po długo­trwałym działaniu zimna (chłodnie), przy wspomnianą polimery­zacji chlorku winylu oraz w wielu zatruciach. Objawy dermato­logiczne rozpatrujemy oczywiście w całokształcie objawów choro­bowych, choć sam zespół Raynauda przy narażeniu zawodowym może być również podstawą rozpoznania choroby zawodowej. Objawom naczyniowym towarzyszą często zmiany kostne, często zmiany w… Czytaj więcej »

WYSTĘPOWANIE BIAŁYCH PLAM

W ostatnich nato­miast latach opisano zmiany w. postaci bidactwa zawodowego— występowanie „białych plam”, zanik miejscowy barwnika skó­ry u pracowników kontaktujących się ze związkami fenylobutylowymi. Opisano także nową chorobę „chlorku winylu”, u pracow­ników zatrudnionych przy. polimeryzacji tego związku. Jest to schorzenie wielonarządowe, objawiające się zespołem Raynauda w zakresie naczyń obwodowych,. zmianami twardzinowymi na skórze, ścieńczeniem płytek… Czytaj więcej »

SZEROKIE ROZPOWSZECHNIENIE

Oleje mineralne, przetwory drzewne, różne produkty meta¬lowe, skóra, środki piorące — to dalsze przykłady niezwykle szerokiego rozpowszechniania związków kobaltu, niklu i chromu oraz możliwości ich alergizującego działania. Do najczęstszych alergenów należą taicie „chemikalia gumy”, balsam peruwiański, terpentyna, kalafonia, oleje drzewne. Duże szkody powodują żywi¬ce epoksydowe i fenolo-formaldehydowe. Z leków do najczęstszych alergenów zaliczamy dzisiaj benzokainę,… Czytaj więcej »

DZIĘKI ROZWOJOWI IMMUNOLOGII

Dzieje się tak pomimo tego, że dynamiczny rozwój immunologii wyjaśnił wiele podsta­wowych spraw, a intensywne prace grup międzynarodowych usta­liły źródła najczęstszych w europejskich warunkach alergenów, pomimo postępów w profilaktyce przemysłową i rozwoju jejnowych form, w tym ergonomii, zajmującej się dostosowywaniem miejsca i narzędzi pracy do filologicznych możliwości człowieka. Przyczyną najczęstszych schorzeń zawodowych skóry ; są—jak… Czytaj więcej »

PRZEMIANY WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Spróbujmy więc przyjrzeć się przemianom we współczesnym świe­cie, konfrontując uwagi o wybranych postępach naszej wiedzy z lekarskimi niepokojami. Ścisły związek chorób z pracą w przemyśle, a jeszcze wcześ­niej z wykonywaniem rzemiosł, znany był od wieków. Ogromny rozwój nowych sposobów wytwarzania i masowy kontakt czło­wieka z tysiącami faktycznych i potencjalnych alergenów legł u podstaw wzrostu chorób alergicznych… Czytaj więcej »

CHOROBY ŁĄCZĄCE SIĘ Z ROZWOJEM CYWILIZACJI

Pobieżne choćby zaznajomienie się z problematyką medycyny wskazuje na jej ścisły związek z przemianami, zachodzącymi w świecie wskutek rewolucji technicznej i rozwoju cywilizacji. Trzeba też stwierdzić, że na drogach rozwoju współczesną medy­cyny znajdujemy odbicie wielu wątpliwości i obaw, nurtujących lekarza obecnego pokolenia. Może nawet zastanawiamy się cza­sem, czy po osiągnięciu nowych zdobyczy naukowych, po za­mknięciu… Czytaj więcej »