Archive for Maj 2014

W ostatnich nato­miast latach opisano zmiany w. postaci bidactwa zawodowego— występowanie „białych plam”, zanik miejscowy barwnika skó­ry u pracowników kontaktujących się ze związkami fenylobutylowymi. Opisano także nową chorobę „chlorku winylu”, u pracow­ników zatrudnionych przy. polimeryzacji tego związku. Jest to schorzenie wielonarządowe, objawiające się zespołem Raynauda w zakresie naczyń obwodowych,. zmianami twardzinowymi na skórze, ścieńczeniem płytek paznokciowych, zmianami osteolitycz- nymi w obrębie rąk, zmianami w tkance łącznej wątroby, powięk­szeniem śledziony, nowotworami wątroby. ‚Wspomniane zmiany naczynioruchowe rozpatrujemy dzisiaj jako: jeden , z przejawów działania na człowieka różnych czyn­ników fizycznych i chemicznych.

Zespół Raynauda stwierdza się jako następstwo narażenia na drgania (energię drgań), po długo­trwałym działaniu zimna (chłodnie), przy wspomnianą polimery­zacji chlorku winylu oraz w wielu zatruciach. Objawy dermato­logiczne rozpatrujemy oczywiście w całokształcie objawów choro­bowych, choć sam zespół Raynauda przy narażeniu zawodowym może być również podstawą rozpoznania choroby zawodowej. Objawom naczyniowym towarzyszą często zmiany kostne, często zmiany w zakresie innych układów. Mamy więc wciąż nowe aspekty i uwarunkowania wcześniej znanych i nowych obrazów chorobowych.  Powiększyła się w osta­tnich latach Usta nowych jednostek chorobowych, z których wspomniano tutaj tylko chorobę „chlorku winylu”, opuszczono natomiast szereg niedawno opisanych jednostek i zespołów choro­bowych, które — jako rzadko spotykane — interesują tylko wąs­kie grono specjalistów.