Archive for Czerwiec 2014

Spróbujmy więc przyjrzeć się przemianom we współczesnym świe­cie, konfrontując uwagi o wybranych postępach naszej wiedzy z lekarskimi niepokojami. Ścisły związek chorób z pracą w przemyśle, a jeszcze wcześ­niej z wykonywaniem rzemiosł, znany był od wieków. Ogromny rozwój nowych sposobów wytwarzania i masowy kontakt czło­wieka z tysiącami faktycznych i potencjalnych alergenów legł u podstaw wzrostu chorób alergicznych i zawodowych skóry, które — przy równoczesnym spadku zachorowalności na inne choroby zawodowe, jak zatrucia, pylica — wysunęły się na czoło­we miejsce w całej patologii zawodowej.

Dzieje się tak pomimo tego, że dynamiczny rozwój immunologii wyjaśnił wiele podsta­wowych spraw, a intensywne prace grup międzynarodowych usta­liły źródła najczęstszych w europejskich warunkach alergenów, pomimo postępów w profilaktyce przemysłową i rozwoju jejnowych form, w tym ergonomii, zajmującej się dostosowywaniem miejsca i narzędzi pracy do filologicznych możliwości człowieka. Przyczyną najczęstszych schorzeń zawodowych skóry ; są—jak ustalono w badaniach grup międzynarodowych — związki , kobaltu, nik u i chromu. Długa jest lista produktów i wyrobów,które zawierają te związki, ale ich najpowszechniejszym źródłem jest cement. Pamiętajmy, że w Polsce, podobnie jak w innych krajach, przeżywamy w XX wieku rewolucję cementową, związa­ną z całkowitym przekształceniem budownictwa tradycyjnego w przemysł budowlany, stąd kontakt ludzi z cementem jest olb­rzymi.

Oleje mineralne, przetwory drzewne, różne produkty meta¬lowe, skóra, środki piorące — to dalsze przykłady niezwykle szerokiego rozpowszechniania związków kobaltu, niklu i chromu oraz możliwości ich alergizującego działania. Do najczęstszych alergenów należą taicie „chemikalia gumy”, balsam peruwiański, terpentyna, kalafonia, oleje drzewne. Duże szkody powodują żywi¬ce epoksydowe i fenolo-formaldehydowe. Z leków do najczęstszych alergenów zaliczamy dzisiaj benzokainę, neomycynę, lanolinę, vio- form, sterosan, a także aspirynę. Coraz częściej notowane jest także uczulające działanie kosmetyków, perfum, olejków eterycznych. Od szeregu lat znane były zmiany w postaci silnych przebar- wień skóry przy kontakcie ze smołą, asfaltem, dziegciem, smarami olejami, przy równoczesnym nasłonecznieniu.