Archive for Wrzesień 2014

Przejdźmy od tych słów Ojca Świętego do spraw klinicznych   często, strasznych, rażących swym tragicznym charakterem, od­rażających niebezpieczeństwem (często przesadzonym) i zakaźnośdą.Kliniczne objawy infekcji wirusem HIV są różnorodne i mogą przebiegać jako:   infekcja bezobjawowa,   ostra infekcja wirusowa,   uogólnione zapalenie gruczołów limfatycznych,  AIDS Related Complex (ARC),wreszde cały olbrzymi i różnorodny zespół objawów chorobo­wych, zależny od tego, jakie dodatkowe czynniki, wirusy, bak­terie, grzyby i drożdżaki czy pierwotniaki zaatakują organizm. Przypatrzmy się niektórym objawom klinicznym i wynikom badań laboratoryjnych, które mogą zwródć uwagę na niebezpie­czeństwo AIDS.Według Skotnickiego i Romaszewskiego zespół objawów tzw. ARC obejmuje zmiany, mogące sugerować początek choroby, ale nie są to jeszcze objawy pewne.

Stwierdzenie dwu lub więcej objawów klinicznych oraz dwu lub więcej nieprawidłowych warto- śd laboratoryjnych może wzbudzić pierwsze wątpliwośd. Należy tu wymienić takie objawy kliniczne, utrzymujące się przez 3 mie­siące lub dłużej, jak:     gorączka 38°C, okresowo lub stale,przewlekła biegunka,  znaczna utrata masy ciała,   uczude zmęczenia i osłabienia,   powiększenie węzłów chłonnych,    nocne poty,    drożdżyca jamy ustnej,leukoplakia włochata jamy ustnej,  półpasiec.Jeśli chodzi o wyniki badań laboratoryjnych, to warto pod­kreślić, czy są stwierdzane przeciwciała HIV, dalej spadek liczby limfocytów i leukocytów, anemia, małopłytkowość, przyspieszona sedymentacja erytrocytów, alergia skórna, czy występują zaburze­nia immunologiczne, które obejmują obniżenie liczby komórek T, zmniejszenie stosunku limfocytów T-pomocniczych do T-supreso- rowych i hipergammaglobulinemię.

Objawy, które rozwijają się poprzez obniżenie odpomośd or­ganizmu ludzkiego nazywamy infekcjami oportunistycznymi.Obejmują one: — zakażenia pierwotniakowe,zakażenia wirusowe,   zakażenia bakteryjne.Omówmy pokrótce oportunistyczne infekcje związane z zaka­żeniem wirusem HIV.Infekcje pierwotniakowe, np. pneumocystis carinii, powodują­cy ciężkie zapalenie płuc i inne, atakują płuca, mózg, miejscem działania dalszych są jelita. Powodują zakażenia i stany zapalne. Inny pierwotniak (Strongyloides stercoralis) wywołuje zmiany w płucach, mózgu i jelitach. W infekcjach grzybiczych przyczyną są drobnoustroje, powo­dujące zmiany w przełyku, oskrzelach i płucach, atakujące opony mózgowe, inne wywołują infekcje rozsiane (fungemia).