Monthly Archives: Wrzesień 2014

KLINICZNE OBJAWY

Przejdźmy od tych słów Ojca Świętego do spraw klinicznych   często, strasznych, rażących swym tragicznym charakterem, od­rażających niebezpieczeństwem (często przesadzonym) i zakaźnośdą.Kliniczne objawy infekcji wirusem HIV są różnorodne i mogą przebiegać jako:   infekcja bezobjawowa,   ostra infekcja wirusowa,   uogólnione zapalenie gruczołów limfatycznych,

STWIERDZENIE OBJAWÓW

Stwierdzenie dwu lub więcej objawów klinicznych oraz dwu lub więcej nieprawidłowych warto- śd laboratoryjnych może wzbudzić pierwsze wątpliwośd. Należy tu wymienić takie objawy kliniczne, utrzymujące się przez 3 mie­siące lub dłużej, jak:     gorączka 38°C, okresowo lub stale,przewlekła biegunka,  znaczna utrata masy

W INFEKCJACH

Objawy, które rozwijają się poprzez obniżenie odpomośd or­ganizmu ludzkiego nazywamy infekcjami oportunistycznymi.Obejmują one: — zakażenia pierwotniakowe,zakażenia wirusowe,   zakażenia bakteryjne.Omówmy pokrótce oportunistyczne infekcje związane z zaka­żeniem wirusem HIV.Infekcje pierwotniakowe, np. pneumocystis carinii, powodują­cy ciężkie zapalenie płuc i inne, atakują płuca, mózg,