Archive for Listopad 2014

I jeszcze dwa określenia, które należałoby zdefiniować, bo będą w niniejszych rozważaniach używane.Eugenika— prawidłowe rozmnażanie się ludzi, rozwój z praktycznym zastosowaniem zasad genetyki ludzkiej w społe­czeństwie, zasady społecznej ochrony przed szkodliwymi wpły­wami.Prognoza — w medycynie prognozę określa się u ludzi co do życia, zdrowia, odnowy. Takie prognozy mogą być dobre lub złe, wątpliwe, niepewne, pomyślne.i;niepomyślne. W tym miejscu należałoby omówić chociażby pokrótce już może nie definicję, ale problem łączący się ściśle z zespołem AIDS, jakkolwiek znacznie szerszy, a mianowicie zagadnienie uzależnienia ludzi od leków i narkotyków.

W ostatnich latach notuje się także w Polsce znaczne zwięk­szenie używania środków uzależniających oraz wzrost liczby osób, które te środki stosują.  Według Światowej Organizacji Zdrowia uzależnienie lekowe jest stanem psychicznym, a także stanem fizycznym, spowodowa­nym działaniem danego leku na organizm, co charakteryzuje się zmianami w zachowaniu i innymi reakcjami, które zawsze związane są z przymusem okresowego lub systematycznego przyjmowania danego środka w celu doznania określonych skutków psychicznych lub uniknięcia złego samopoczucia związanego z jego brakiem. Człowiek może być uzależniony od jednego lub wielu środków .

Do głównych grup farmakologicznych leków wywołujących uzależnienie zalicza się:opium i jego pochodne,   alkohol etylowy, barbiturany, leki nasenne i kojące, amfetamina i jej pochodne oraz efedryna,   preparaty kokainy, środki halucylogenne (wywołujące omamy),konopie indyjskie,lotne rozpuszczalniki,    grupa katu, rośliny o substancjach nie w pełni jeszcze zidentyfikowanych (cyt. wg. Mielczarskiej). Problem narkomanii i alkoholizmu uważany jest za jedno z największych zagrożeń człowieka. Uzależnienie od alkoholu i środków narkotycznych pojawia się w związku z trudnościami, na jakie człowiek napotyka. Na międzynarodowej konferencji na temat narkomanii i alkoholizmu w listopadzie 1991 r. w Watyka­nie podkreślono, że sport może być doskonałym sposobem zapo­biegania narkomanii i alkoholizmowi.

Ale nie można w tym miej­scu pominąć z kolei tak częstego dzisiaj stosowania środków dopingowych, które zaprzeczają roli i idei sportu. Dlaczego wy­mieniamy w tym miejscu definicję i problem uzależnienia? Po­zwala nam to ocenić, zrozumieć i zidentyfikować epidemiologię i grupy ryzyka, z których rekrutują się chorzy na AIDS. A cho­rych tych jest już dużo: w Polsce wiemy o ponad 2074 zakażo­nych wirusem HIV, a sądzić trzeba, że naprawdę jest ich znacznie więcej. 87 osób jest w Polsce chorych — być może, że znacznie więcej — a 42 chorych na AIDS zmarło. Na całym świede jest około 10 milionów zakażonych wirusem HTV oraz blisko pól miliona chorych, przy czym dane są z pewnośdą zaniżone i to znacznie.