Archive for Styczeń 2015

Choroby przenoszone poprzez kontakt płciowy towarzyszą człowiekowi od tysiącleci. Pojęcie „chorób wenerycznych” jest już dzisiaj nieco rzadziej używane. Jeszcze niedawno, za choroby we­neryczne uważano przede wszystkim kiłę, rzeżączkę i wrzód (szan- kier) miękki. Ta ostatnia choroba wygasła w otatnich dziesięcio­leciach prawie zupełnie, ale niedawno pojawiła się znowu na niektórych terenach europejskich. Dość częsta jest jeszcze kiła 0   rzeżączka, liczby zgłoszonych nowych zachorowań w Polsce rocznie szacuje się łącznie na ok. 3—4, tysiące.Choroby weneryczne, czy jak dzisiaj coraz częściej mówimy „choroby przenoszone przez kontakt płciowy”, były i są okreś­lane jako choroby społeczne

Wszystko to powoduje, że choroby te są ponad wszelką wątpr liwość problemem całych społeczeństw o olbrzymiej wadze. No­wym problemem współczesnym całego świata stal się AIDS, jest to choroba z grupy związanych z żydem pldowym, ale nie tylko. Odmienna, inna, charakteryzująca się nowymi aspektami, swym charakterem, choroba o przebiegu straszliwym, niszczącym, wdąż jeszcze nieuleczalna, choć nowe leki przynoszą jakiś promyk na­dziei. Uważa się, że skomplikowany charakter AIDS, jego związki z żydem płdowym, z narkotykami, krwią jest odzwierciedleniem naszej epoki, jej złożonośd, niepokoju człowieka i tragedii bio­logicznej.