Archive for Luty 2015

Zwłaszcza choroba AIDS pokazuje nam dramaturgię zmieniającej się odporności ustroju człowieka na czynnik chorobotwórczy, wskazuje także, jak odpor­ność ta zanika. Ukazują się nam więc te choroby jako zjawiska biologiczne o szczególnym charakterze. W tym właśnie dziale chorób możemy prześledzić, jak zmienia się biologia czynników chorobotwórczych i biologia człowieka, przez te czynniki zaatako­wanego czy zagrożonego. Patrzymy na obraz tych schorzeń w cią­gu wieków, widzimy różne rodzaje i mechanizmy spustoszeń ludzkiego organizmu.

Widzimy, że niektóre choroby zanikają, inne powstają. Różne są uwarunkowania społeczne, różne bywają drogi 7ft1ra*gnia, różne są także drogi myśli ludzkiej — myśli uczonych, którzy pracują latami nad znalezieniem środków leczą­cych i zapobiegających, różne są wreszcie spojrzenia ludzi, leka­rzy, społeczeństw czy grup społecznych, a nawet ich stosunek do ludzi chorych. To wszystko uzasadnia chyba celowość zajęcia się tymi sprawami w ramach rozważań o wychowaniu zdrowotnym, 0   różnorodnych relacjach: człowiek — środowisko.Podziwu godne jest, jak wskazania, zalecenia i nakazy Pisma Świętego odbierane są we współczesnej wiedzy medyczną.

Po­glądy kultury chrześcijańskiej i katolickiej odzwierciedlają wyra­źnie wiele aktualnych poglądów medycyny. Uważam za celowe włączyć chrześcijańskie przemyślenia do moich refleksji nad AIDS i innymi chorobami, związanymi z życiem płciowym. Za­znaczam to wyraźnie i nie jest to jakimś ukłonem w stronę mojego Kościoła, ale uważam je za w pełni słuszne dla istoty przedstawionych myśli. Chcę dodać, że wiele tych zagadnień poruszanych jest aktualnie w naukach, zwłaszcza społeczną Ko­ścioła, a także wypowiedziach Ojca Świętego. Jest także wręcz zaskakujące, jak wiele myśli podstawowych dla eugeniki znaj­duje się w Piśmie Świętym.