Archive for Kwiecień 2015

Postępy w zakresie medycyny pozwalają zachować dzisiaj przy życiu wiele osób z naruszoną sprawnością, które dzięki rehabilitacji spraw­ność tę mogą poprawić.Pojęcie rehabilitacji łączy się z pojęciem inwalidztwa — trwa­łym lub długotrwałym brakiem, bądź też ograniczeniem zdolności do pracy.Rehabilitacja zawodowa obejmuje czynności związane z dobo­rem i nauką zawodu dla inwalidów, po określeniu ich przydatno­ści zawodowych. Sposób i tryb orzekania o inwalidztwie poprzez komisje ds. inwalidztwa i zatrudnienia określają odpowiednie przepisy zgodnie z którymi wyróżnia się trzy grupy inwalidztwa.

I grupa obejmuje osoby z ograniczoną zdolnością zarobkowa* nia, do II grupy zalicza się osoby, które w wyniku stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności są całkowicie niezdolne do zatrudnienia, wreszcie do I grupy inwalidztwa zalicza się osoby, które nie tylko są całkowicie niezdolne do zatrudnienia, ale po­nadto wymagają opieki innej osoby. Przechodząc do form rehabilitacji podkreślić trzeba, iż w ra­mach rehabilitacji wykorzystać można także odpowiednio dob­raną pracę produkcyjną, która wpływać może na rozwinięcie sprawności do pracy. Łączy się to z pojęciem rehabilitacji przemy­słowej.

Jednoczy ona w sobie elementy ściśle dawkowanej i nad­zorowaną* przez lekarzy, psychologów, socjologów i pion tech­niczny pracy (czynności roboczych) wraz z elementami gimnastyki leczniczej, zabiegami leczniczymi i odpowiednio dobranymi for­mami wypoczynku. Takie ośrodki rehabilitacji przemysłową ist­nieją przy wielu zakładach przemysłowych, przyczyniając się do przywracania sprawności poszkodowanym robotnikom tych za­kładów, przynosząc ponadto zakładom dochód z produkcji, przy czym dochód ten z reguły pokrywa koszty związane z organizagą i utrzymaniem takich ośrodków.W społeczeństwie polskim jest wiele osób ze zmniejszoną sprawnością. Wpłynęła na to z jednej strony ostatnia wojna, z drugiej strony wypadkowość w pracy i poza pracą, wypad­kowość drogowa, choroby.