Archive for Czerwiec 2015

Oznaczeniem szybkości tętna i wykresów krzywych tętna, wzrastającego w miarę ciężkości pracy, ale także pod wpływem pewnych czynników środowiskowych (promieniowanie itp.).Wreszcie parę uwag na temat psychologii pracy. Przez psy­chologię pracy należy rozumieć ten dział psychologii, który bada psychikę człowieka (procesy psychiczne, stany psychiczne i in- dywidualno-psychologiczne cechy osobowości) w toku pracy.Psychologia pracy zajmuje się (według Kowalczuka):   przystosowaniem pracy do człowieka (wygląd hal fabrycz­nych, dostosowanie oświetlenia, kolorystyki, organ i/agi pracy itd.),   przystosowaniem człowieka do pracy w oparciu o jego uzdolnienia i zamiłowania, co następuje przez poznanie właściwo­ści psychicznych pracownika i jego przygotowanie do pracy, przystosowaniem człowieka do pracy z innymi ludźmi (wzajemne stosunki pracownika z grupą, kierownictwem).

We współczesnym świecie postęp techniczny opiera się już nie tylko na mechanizacji i automatyzacji pracy, nie tylko na pod­noszeniu na wyższy poziom stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Koniecznością okazało się zainteresowanie lekarza istotą samego procesu produkcyjnego i technologicznego, ponieważ proces ten może a priori zawierać elementy niezgodne z fizjologicznymi właś­ciwościami człowieka.Tak zrodziła się nowa nauka — ergono­mia, jednocząca wysiłki lekarzy, psychologów, socjologów, ekono­mistów, techników i inżynierów, zainteresowanych wspólnie osią­gnięciem jak najlepszych efektów produkcyjnych i ekonomicz­nych, przy równoczesnej minimalizacji wysiłku człowieka.