Archive for Sierpień 2015

Opiekujący się młodocianymi lekarz powinien zaznajomić się z warunkami higieny pracy na poszczególnych stanowiskach ro­boczych. Tylko dokładna znajomość charakteru pracy i warun­ków higieny pracy daje gwarangę prawidłowego orzekania 0   przydatności zawodowgo. Przez narażenie na czynniki szkodliwe w-zakładzie-(na stano­wisku pracy) rozumiemy kontakt z tymi czynnikami, bez względu na skutki tego kontaktu. Do osób narażonych na działanie czyn­ników szkodliwych zaliczamy pracowników mających kontakt z daną szkodliwością, niezależnie od jej nasilenia.Ekspozyga na czynnik szkodliwy jest to określenie narażenia z uwzględnieniem czasu działania, charakteru i stężenia związku toksycznego lub natężenia innego czynnika szkodliwego.

Miarą ekspozyq‘i w odniesieniu do substancji trujących są wielkości wchłanianych do ustroju dawek.Próby diagnostyczne podejmowane dla ustalenia ilości wchłoniętej przez człowieka substanq’i nazywa się testami eks­pozycyjnymi. Wykonuje się je zwłaszcza w stosunku do związ­ków trującyc.Trucizną nazywamy taką substancję chemiczną, która po wni­knięciu do ustroju ludzkiego lub poprzez kontakt z powierzchnią ciała powoduje zagrożenie żyda człowieka. Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) czynnika szkodliwego jest to takie natężenie, które nie wywołuje niepożądanych zmian w stanie zdrowia osób w warunkach 8-godzinnego narażenia na ten czynnik w czasie trwania pracy produkcyjnej człowieka.

W Polsce obowiązują normy dopuszczalnych stężeń substanq*i szkodliwych, określone rozporządzeniem Ministra Pracy, Płacy 0   Spraw Soq’alnych.Przez dopuszczalne stężenie biologiczne (DSB) rozumie się takie stężenie substancji toksycznej lub jej metabolitów w materia­le biologicznym (płynach ustrojowych), przy którym nie stwierdza się szkodliwych skutków dla zdrowia.Przez badania środowiskowe rozumie się w medycynie bada­nia zmierzające do określenia rodzaju i stopnia zagrożenia czyn­nikami szkodliwymi (pomiary substancji toksycznych, ich stężenie, natężenie hałasu, drgaó, oświetlenia, różnych rodzajów promie­niowania itd.). Badania środowiskowe przeprowadzają zakładowe laboratoria badań środowiskowych oraz działy higieny pracy sta¬cji sanitarno-epidemiologicznych.

Fizjologia pracy zajmuje się:  badaniem zachowania się procesów ustrojowych pod wpły­wem pracy i towarzyszących jej czynników środowiskowych;   opracowaniem najodpowiedniejszych dla organizmu ludz­kiego założeń organizacji pracy, sposobów jej wykonywania oraz zasad odpoczynku. U podstaw dynamicznego rozwoju fizjologii pracy w ostatnich latach leżały przesłanki społeczne i ekonomiczne. Powszechne jest dążenie, by praca była jak najbardziej wydajna, przy równocześ­nie jak najbardziej oszczędnym wysiłku człowieka. Tendencje po­godzenia tych dwóch, pozornie tylko przeciwstawnych sobie dą­żeń — łączy się ściśle z racjonalizacją pracy.

Przedstawiając najbardziej tylko podstawowe pojęcia należy przypomnieć, iż pracę dzielimy zazwyczaj na: umysłową i fizycz­ną, ciężką i lekką oraz statyczną i dynamiczną. Ocena ciężkości pracy łączy się z wielkością wydatku energetycznego, choć i inne czynniki wpływają na szybkość pojawienia się zmęczenia, co —jak się wydaje —jest podstawowym kryterium ciężkości pracy. Wspomnieć tutaj należy o monotonii pracy, ruchach monotypo­wych itp. Przez pracę dynamiczną rozumiemy pracę, w której występuje na zmianę skurcz i rozkurcz wielu grup mięśni — co łączy się z przemieszczeniem części ciała.