Monthly Archives: Sierpień 2015

LEKARZ PEDIATRA

Opiekujący się młodocianymi lekarz powinien zaznajomić się z warunkami higieny pracy na poszczególnych stanowiskach ro­boczych. Tylko dokładna znajomość charakteru pracy i warun­ków higieny pracy daje gwarangę prawidłowego orzekania 0   przydatności zawodowgo. Przez narażenie na czynniki szkodliwe w-zakładzie-(na stano­wisku pracy) rozumiemy kontakt

PRÓBY DIAGNOSTYCZNE

Miarą ekspozyq‘i w odniesieniu do substancji trujących są wielkości wchłanianych do ustroju dawek.Próby diagnostyczne podejmowane dla ustalenia ilości wchłoniętej przez człowieka substanq’i nazywa się testami eks­pozycyjnymi. Wykonuje się je zwłaszcza w stosunku do związ­ków trującyc.Trucizną nazywamy taką substancję chemiczną, która

OBOWIĄZUJĄCE NORMY

W Polsce obowiązują normy dopuszczalnych stężeń substanq*i szkodliwych, określone rozporządzeniem Ministra Pracy, Płacy 0   Spraw Soq’alnych.Przez dopuszczalne stężenie biologiczne (DSB) rozumie się takie stężenie substancji toksycznej lub jej metabolitów w materia­le biologicznym (płynach ustrojowych), przy którym nie stwierdza się szkodliwych skutków

FIZJOLOGIA PRACY

Fizjologia pracy zajmuje się:  badaniem zachowania się procesów ustrojowych pod wpły­wem pracy i towarzyszących jej czynników środowiskowych;   opracowaniem najodpowiedniejszych dla organizmu ludz­kiego założeń organizacji pracy, sposobów jej wykonywania oraz zasad odpoczynku. U podstaw dynamicznego rozwoju fizjologii pracy w ostatnich latach leżały

PRACA DYNAMICZNA

Przedstawiając najbardziej tylko podstawowe pojęcia należy przypomnieć, iż pracę dzielimy zazwyczaj na: umysłową i fizycz­ną, ciężką i lekką oraz statyczną i dynamiczną. Ocena ciężkości pracy łączy się z wielkością wydatku energetycznego, choć i inne czynniki wpływają na szybkość pojawienia się