Archive for Wrzesień 2015

Okresowe badania lekarskie mają na celu kontrolowanie, czy praca wykonywana przez młododanego nie szkodzi jego zdrowiu, rozwojowi fizycznemu i psychicznemu. Pierwsze badanie okresowe powinno być przeprowadzone w dągu 3 miesięcy od dnia zatrud­nienia, a następne w odstępach sześciomiesięcznych, o ile przepisy szczególne nie przewidują krótszych terminów. W wyniku wstępnego i okresowego badania lekarz wydaje orzeczenie o przydatnośd lub nieprzydatnośd do podjęda okreś­lonego zatrudnienia. Każde orzeczenie lekarskie musi zawierać śdsłe sprecyzowanie zawodu lub rodzaju zatrudnienia i terminu następnego badania.