Archive for Październik 2015

Badanie okresowe jest sprawdzianem stanu zdrowia pracow­ników (i innych grup), stykających się z warunkami szkodliwymi lub uciążliwymi dla zdrowia, a także pracowników młodocianych, bez względu na rodzaj zatrudnienia. Okresowe badania lekarskie    podobnie jak wstępne — przeprowadza się z uwzględnieniem szczegółowych wskazań lekarskich.Przez badanie kontrolne rozumiemy takie badanie, któremu podlegają pracownicy zakładów pracy objętych opieką przemys­łowej służby zdrowia przed podjęciem pracy, a po okresie nie­zdolności do pracy z powodu choroby, dłuższym niż 30 dni (nieprzerwanie).Badania celowane są to badania profilaktyczne, mające na celu wykrycie jakiegoś specyficznego stanu chorobowego, np. wczesnych stanów nowotworowych.

Kolejną formą usług lekarskich jest czynne poradnictwo; przez to pojęcie rozumiemy świadczenia lecznicze wykonywane z inicjatywy lekarza w stosunku do osób z pewnymi chorobami (choroby serca, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, cho­roba reumatyczna i inne), zakwalifikowanymi jako stan wyma­gający okresowej kontroli. Czynne poradnictwo jest więc formą pośrednią pomiędzy działalnością profilaktyczną a usługami lecz­niczymi. Czynne poradnictwo jest nazywane niejednokrotnie opie­ką dyspanseryjną. Przedmiotem szczególnego zainteresowania lecznictwa przemys­łowego pozostają pracownicy młodociani i uczniowie szkół przyza­kładowych, przygotowujących się do zawodu.

Należy pamiętać, że zła ocena zdrowotna i wadliwy wybór odbija się zawsze niekorzyst­nie, a często wręcz katastrofalnie na przyszłym życiu i pracy. Po wprowadzeniu 8-letniego obowiązku nauczania w szkole podstawowej, przez pojęcie „młodociani” należy rozumieć osoby, które ukończyły 15 lat, a nie przekroczyły 18 roku życia. Zakłady pracy mogą zatrudniać młodocianych tylko w celu nauki zawodu, przyuczenia do określonej pracy i odbycia wstępnego stażu pracy. Nie wolno zatrudniać osób, które nie ukończyły 15 lat życia.

Należy podkreślić, że praca młodocianych w zakładach pracy jest jedynie środkiem do zdobyda wysokich kwalifikacji zawodo­wych, a nie celem samym w sobie. Każdy młododany przed rozpoczęciem pracy w zakładzie pracy musi być poddany wstęp­nym badaniom lekarskim, a w czasie trwania zatrudnienia — ba­daniom okresowym. Celem badania wstępnego jest ustalenie, czy stan zdrowia młododanego i jego właściwośd psychofizyczne pozwalają na za­trudnienie go przy określonych pracach. Badania ogólnolekarskie i stomatologiczne popiera się podstawowymi badaniami dodat­kowymi, a w razie potrzeby — badaniami specjalistycznymi.