Monthly Archives: Październik 2015

BADANIA OKRESOWE

Badanie okresowe jest sprawdzianem stanu zdrowia pracow­ników (i innych grup), stykających się z warunkami szkodliwymi lub uciążliwymi dla zdrowia, a także pracowników młodocianych, bez względu na rodzaj zatrudnienia. Okresowe badania lekarskie    podobnie jak wstępne — przeprowadza się z uwzględnieniem

FORMA USŁUG LEKARSKICH

Kolejną formą usług lekarskich jest czynne poradnictwo; przez to pojęcie rozumiemy świadczenia lecznicze wykonywane z inicjatywy lekarza w stosunku do osób z pewnymi chorobami (choroby serca, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, cho­roba reumatyczna i inne), zakwalifikowanymi jako stan wyma­gający okresowej

ZŁA OCENA ZDROWOTNA

Należy pamiętać, że zła ocena zdrowotna i wadliwy wybór odbija się zawsze niekorzyst­nie, a często wręcz katastrofalnie na przyszłym życiu i pracy. Po wprowadzeniu 8-letniego obowiązku nauczania w szkole podstawowej, przez pojęcie „młodociani” należy rozumieć osoby, które ukończyły 15 lat, a

CEL BADANIA

Należy podkreślić, że praca młodocianych w zakładach pracy jest jedynie środkiem do zdobyda wysokich kwalifikacji zawodo­wych, a nie celem samym w sobie. Każdy młododany przed rozpoczęciem pracy w zakładzie pracy musi być poddany wstęp­nym badaniom lekarskim, a w czasie trwania