Archive for Listopad 2015

Dwusiarczek węgla, epichlorhyd- ryna, estry kwasów organicznych, etery, fenol S, dwufenol, krezol, fluor i jego związki, fluorooctan sodu, fosfor, fosforowodór, chlo­rowe związki fosforu, nawozy fosforowe (superfosfat i precypitat), fosforan trójortokrezylu, fosforoorganiczne środki owadobójcze, fosgen, kwas ftalowy, bezwodnik kwasu ftalowego, ftalany, fur­furol. glikole i nitroglikole, związki izocjanowe, glin i jego zwią­zki, izopren, jod, kadm i jego związki, pochodne kwasu karbami- nowego (używane jako środki owadobójcze i chwastobójcze).

Po­chodne kwasu dwutiokarbaminowego, karbonylki metali: niklu, żelaza, ketony, kobalt i jego związki, krzemian etylu, mangan i jego związki, tlenek mezytylu, miedź, molibden, mrówczan etylu, nafta i inne mieszaniny węglowodorów, naftalen, naftol; chloro- pochodne naftalenu, dekahydronaftalen, czterołiydronaftalen, ni­kotyna S, nitrogliceryna, kwas octowy, bezwodnik kwasu octowe­go, ołów i jego związki, ozon, pirydyna, rtęć, organiczne związki rtęci, selen i jego związki, siarka i jej związki, tal, tellur S, terpen­tyna, tiuram, tlenek węgla, tlenki etylenu, urotropina i jej pochod­ne, pięciotlenek wanadu, węglowodory alifatyczne.

Aminowe i nit­rowe pochodne węglowodorów alifatycznych, chlorowane węglo­wodory alifatyczne i ich pochodne nitrowe, węglowodory aroma­tyczne i ich pochodne aminowe oraz nitrowe, pochodne aminowe węglowodorów aromatycznych o właściwościach rakotwórczych (benzydyna S, alfa-naftylopamina S, beta-naftylpamina), chloro­wane węglowodory aromatyczne, węglowodory chlorowane uży­wane jako środki owadobójcze, węglowodory cykliczne, związki winylowe używane w produkcji tworzyw sztucznych.Badania profilaktyczne mają na celu ustalenie zdolności pra­cownika do podjęcia lub kontynuowania pracy na określonym stanowisku. W badaniach profilaktycznych wyróżnia się badania wstępne, okresowe, kontrolne i celowane.

Badaniom wstępnym podlegają kandydaci do pracy. Bada­niom tym podlegają także pracownicy przenoszeni do innej pracy, w tym pracownicy młodociani przy każdej zmianie pracy oraz inni pracownicy, przy przejściu na takie stanowiska, na których czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe występują w większym stopniu, niż na stanowisku zajmowanym do tej pory przez tego pracownika. O  ile pracownik podejmuje pracę na stanowisku, na którym występują czynniki szkodliwe i uciążliwe, zakres badań wstępnych ulega poszerzeniu.