Monthly Archives: Listopad 2015

ŚRODKI OWADOBÓJCZE

Dwusiarczek węgla, epichlorhyd- ryna, estry kwasów organicznych, etery, fenol S, dwufenol, krezol, fluor i jego związki, fluorooctan sodu, fosfor, fosforowodór, chlo­rowe związki fosforu, nawozy fosforowe (superfosfat i precypitat), fosforan trójortokrezylu, fosforoorganiczne środki owadobójcze, fosgen, kwas ftalowy, bezwodnik kwasu ftalowego, ftalany,

POCHODNE KWASÓW

Po­chodne kwasu dwutiokarbaminowego, karbonylki metali: niklu, żelaza, ketony, kobalt i jego związki, krzemian etylu, mangan i jego związki, tlenek mezytylu, miedź, molibden, mrówczan etylu, nafta i inne mieszaniny węglowodorów, naftalen, naftol; chloro- pochodne naftalenu, dekahydronaftalen, czterołiydronaftalen, ni­kotyna S, nitrogliceryna, kwas

INNE POCHODNE

Aminowe i nit­rowe pochodne węglowodorów alifatycznych, chlorowane węglo­wodory alifatyczne i ich pochodne nitrowe, węglowodory aroma­tyczne i ich pochodne aminowe oraz nitrowe, pochodne aminowe węglowodorów aromatycznych o właściwościach rakotwórczych (benzydyna S, alfa-naftylopamina S, beta-naftylpamina), chloro­wane węglowodory aromatyczne, węglowodory chlorowane uży­wane jako

ZASADY PROWADZENIA PROFILAKTYKI LEKARSKIEJ

Badaniom wstępnym podlegają kandydaci do pracy. Bada­niom tym podlegają także pracownicy przenoszeni do innej pracy, w tym pracownicy młodociani przy każdej zmianie pracy oraz inni pracownicy, przy przejściu na takie stanowiska, na których czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe