Archive for Grudzień 2015

Współcześnie obserwuje się w krajach rozwiniętych przemys­łowo zmnigszenie się liczby wypadków bezpośrednio przy maszy­nie, natomiast wzrasta liczba wypadków w transporcie wewnątrz­ zakładowym.Praca zawodowa łączy się z pewnym ryzykiem uszko­dzenia zdrowia, jeśli jednak warunki pracy są prawidłowe, od­powiadają fizjologicznym właściwościom człowieka, czynniki szkodliwe środowiska pracy mieszczą się w granicach uznanych za normę, a sam pracownik jest dobrze przygotowany do wykony- wanej pracy przez siebie — wówczas ryzyko zawodowe jest małe, a pracę nazywamy bezpieczną.

Dążność do eliminacji lub zmniej­szenia ryzyka zawodowego pracowników do minimum jest jed­nym z głównych celów medycyny. Dla uznania choroby zawodowej potrzebne jest stwierdzenie, że jest ona wynikiem warunków pracy w danym zawodzie. Nale­żałoby może w tym miejscu uściślić pojęcie „zawodu”. Z roz­wojem nauki i techniki powstają zawody nowe, inne zmieniają swój charakter, jeszcze inne stopniowo zanikają. Przez zawód należy rozumieć rodzaj (dział) pracy, do którego uzyskuje się odpowiednie, planowe przygotowanie przez naukę. Rozróżnia się zawody robotnicze, zawody i specjalności techniczne itd.

Nie ma­my jeszcze encyklopedii zawodów, ale ocenia się, że różnych zawodów jest 2—3 tysiące. Trzeba także wyraźnie w naszych rozważaniach podkreślić, że dla potrzeb medycyny zawód oznacza pewien dział pracy.Wśród czynników, związanych z charakterem i organizacją pracy wymienić należy:  ciężką pracę fizyczną z wydatkiem energetycznym na pracę powyżej 2000 kcal na 8 godzin,  pracę w pozycji wymuszonej, stojącej, pochylonej, klęczącej itp. oraz pracę powodującą obciążenie statyczne określonych grup mięśniowych oraz ruchów monotypowych,   pracę na wysokości, ,  prowadzenie pojazdów mechanicznych,, obsługa dźwigów, suwnic i kombajnów,   prace niebezpieczne dla otoczenia lub powodujące znaczne obciążenie psychiczne,   pracę precyzyjną,  prace zmianowe obejmujące noce.

Wsród czynników, związanych ze środowiskiem pracy występują:mikroklimat gorący (dla pracy ciężkiej powyżej 23° tem­peratury efektywnej, dla pracy lekkiej powyżej 25° temperatury efektywnej),      mikroklimat chłodny (temperatura efektywna powyżej 10°),   praca w środowisku mokrym,  zwiększone i obniżone ciśnienie otaczającego środowiska powietrznego,    drgania,   hałas ponad 90 dB,    pola elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości,  niedostateczne oświetlenie i nadmierne oświetlenie (jaskrawe),   promieniowanie nadfioletowe,    promieniowanie jonizujące.    pyły przemysłowe zawierające krzemionkę i azbest,  pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego i inne, w tym pyły włókien szklanych i mineralnych, pyły grafitowe, pyły cementu.

Czynniki uczulające pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza sierści, pierze, pochodzenia roślinnego m. in. bakterie i pleśnie i niektóre substancje chemiczne.W tym miejscu pragnę podać bardzo liczną grupę czynników chemicznych, działających na człowieka w środowisku. Do grupy tej           związki akrylowe, aldehydy, alkohole,        amoniak,         anty­mon, antymonowodór, związki arsenu, pochodne kwasów aryloal- kanokarboksylowych, tlenki azotu, kwas azotowy, rozpuszczalne związki baru, związki berylu, brom, chlor, krzem i jego związki, cyjamid wapnia, cyjanowodór i cyjanki, organiczne związki cyny, dwumetylofonnamid, dwumtroalkdofenole (stosowane jako środ­ki chwastobójcze i owadobójcze).