Monthly Archives: Grudzień 2015

RYZYKO ZAWODOWE

Współcześnie obserwuje się w krajach rozwiniętych przemys­łowo zmnigszenie się liczby wypadków bezpośrednio przy maszy­nie, natomiast wzrasta liczba wypadków w transporcie wewnątrz­ zakładowym.Praca zawodowa łączy się z pewnym ryzykiem uszko­dzenia zdrowia, jeśli jednak warunki pracy są prawidłowe, od­powiadają fizjologicznym właściwościom człowieka,

ZMNIEJSZENIE RYZYKA

Dążność do eliminacji lub zmniej­szenia ryzyka zawodowego pracowników do minimum jest jed­nym z głównych celów medycyny. Dla uznania choroby zawodowej potrzebne jest stwierdzenie, że jest ona wynikiem warunków pracy w danym zawodzie. Nale­żałoby może w tym miejscu uściślić pojęcie „zawodu”. Z

CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE

Nie ma­my jeszcze encyklopedii zawodów, ale ocenia się, że różnych zawodów jest 2—3 tysiące. Trzeba także wyraźnie w naszych rozważaniach podkreślić, że dla potrzeb medycyny zawód oznacza pewien dział pracy.Wśród czynników, związanych z charakterem i organizacją pracy wymienić należy:  ciężką pracę

WŚRÓD CZYNNIKÓW

Wsród czynników, związanych ze środowiskiem pracy występują:mikroklimat gorący (dla pracy ciężkiej powyżej 23° tem­peratury efektywnej, dla pracy lekkiej powyżej 25° temperatury efektywnej),      mikroklimat chłodny (temperatura efektywna powyżej 10°),   praca w środowisku mokrym,  zwiększone i obniżone ciśnienie otaczającego środowiska

CZYNNIKI UCZULAJĄCE

Czynniki uczulające pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza sierści, pierze, pochodzenia roślinnego m. in. bakterie i pleśnie i niektóre substancje chemiczne.W tym miejscu pragnę podać bardzo liczną grupę czynników chemicznych, działających na człowieka w środowisku. Do grupy tej           związki akrylowe, aldehydy, alkohole,        amoniak,         anty­mon,