Monthly Archives: Styczeń 2016

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA

Obowiązek zgłaszania podejrzenia choroby zawodowej spoczywa na zakładach pracy (na podstawie skarg pracownika lub innych danych mogących nasuwać podejrzenie o chorobę zawodową), na lekarzach zakiadów społecznej służby zdrowia, na lekarzach pry­watnych, a także na lekarzach i lekarzach dentystach, podczas wykonywania

PODEJRZENIE CHOROBY

Pracownik z podgrzeniem choroby zawodowej winien być skierowany do zakładu społecznej służby zdrowia, właściwego do rozpoznawania klinicznego chorób zawodowych. W tym miejscu zwrócić należy uwagę na oddzielenie sprawy rozpoznania choroby zawodowej od faktu jej stwierdzenia. Roz­poznanie ustala się na podstawie badania

SKOMPLIKOWANY SYSTEM

Jest to system dość skom­plikowany, niemniej jednak w stwierdzeniu choroby zawodowej niezbędne są dwa ogniwa: badanie kliniczne chorego pracownika i ocena higieniczna stanowiska pracy, w którym chory pracownik był lub jest zatrudniony. Chodzi tutaj przecież o potwierdzenie faktu rzeczywistego narażenia

NAGŁOŚĆ WYPADKU

Podkreśla się zazwyczaj jako cechę wypadku nagłość, gwałtowność przy­czyny uszkodzenia dała. Nowakowski uważa, że wypadek jest funkcją siły bodźca, choroba zawodowa zaś — w zwężonym znaczeniu — jest funkqą czasu jego działania. Granice te nie zawsze jednak bywają śdsłe, np.

WYPADKI W PRACY

Także w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Ustawa wymienia także pewne inne okolicznośd traktowane w zakresie uprawnień do świadczeń na równi z wypadkiem przy pracy.