Archive for Luty 2016

  1. Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wy­wołane uciskiem na pnie nerwów.Choroby układu wzrokowego wywołane zawodowymi czynnikami fizycznymi lub chemicznymi (zmiany wywołane dzia­łaniem promieniowania jonizującego należy kwalifikować według poz. 8).Uszkodzenie słuchu wywołane działaniem hałasu. Zespół wibracyjny.Choroby wywołane pracą w podwyższonym lub obniżo­nym ciśnieniu atmosferycznym. Choroby wywołane działaniem przeciążeń grawitacyjnych (przyspieszeń).Choroby centralnego układu nerwowego, układu bodżco- twórczego i przewodzącego serca oraz gonad wywołane działa­niem pól elektromagnetycznycn.Ostry zespół przegrzania i jego następstwa.

W świetle obowiązujących przepisów w sprawie chorób zawo­dowych, organem uprawnionym do wydawania decyzji stwierdza­jącej chorobę zawodową jest właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. Każde podejrzenie o chorobę zawodową win­no być niezwłocznie zgłoszone do niego na piśmie, z tym, że jeśli w zakładzie pracy chorowało równocześnie dwóch lub więcej pra­cowników w okolicznościach uzasadniających podejrzenie zacho­rowania na tę samą chorobę zawodową, jak również w przypadku podejrzenia, że śmierć pracownika nastąpiła z powodu choroby zawodowej, przed zgłoszeniem pisemnym należy natychmiast po­wiadomić telefonicznie wojewódzkiego inspektora sanitarnego.