Monthly Archives: Luty 2016

INNE CHOROBY

Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wy­wołane uciskiem na pnie nerwów.Choroby układu wzrokowego wywołane zawodowymi czynnikami fizycznymi lub chemicznymi (zmiany wywołane dzia­łaniem promieniowania jonizującego należy kwalifikować według poz. 8).Uszkodzenie słuchu wywołane działaniem hałasu. Zespół wibracyjny.Choroby wywołane pracą w podwyższonym lub obniżo­nym ciśnieniu

W ŚWIETLE PRZEPISÓW

W świetle obowiązujących przepisów w sprawie chorób zawo­dowych, organem uprawnionym do wydawania decyzji stwierdza­jącej chorobę zawodową jest właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. Każde podejrzenie o chorobę zawodową win­no być niezwłocznie zgłoszone do niego na piśmie, z tym, że jeśli w