Monthly Archives: Marzec 2016

W WYKAZIE CHORÓB

Podobnie etiopatogeneza żylaków i owrzodzeń żylako­wych u kobiety wykonującej pracę stojącą, kobiety, która kilka­krotnie rodziła, jest na pewno złożona. W poprzednio obowiązu­jącym, dziś już nieaktualnym wykazie chorób zawodowych, uzna­wano żylaki z owrzodzeniami przy pracy stojącej za chorobę zawodową (choć bez

CHOROBY ZAWODOWE

Rozważania te uzasadniają, dlaczego zdecydowano się opuścić słowo „wyłączność” w podanej definicji choroby zawodowej. Wynika więc, że określenie choroby zawodowej jest pojęciem zmiennym, elastycznie dostosowanym do nowych warunków, uwzględniającym współczesne poglądy naukowe, zwłaszcza na te­mat wcześniej nie znanych lub niedokładnie poznanych

CZĘSTE CHOROBY ZAWODOWE

Zatrucia ostre i przewlekłe substancjami chemicznymi oraz następstwa tych zatruć.  Pylice płuc.Przewlekłe choroby oskrzeli wywołane działaniem substan­cji powodujących napadowe stany spastyczne i choroby płuc prze­biegające z odczynami zapalno-wytwórczymi w płucach, np. dy­chawica oskrzelowa, byssinoza, beryloza.Przewlekłe zapalenie oskrzeli wywołane działaniem substan­cji

CHOROBY PRZEWLEKŁE

Przewlekłe choroby narządu głosu związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym (guzki śpiewacze, niedowłady strun głoso­wych, zmiany przerostowe).Choroby wywołane promieniowaniem jonizującym łącznie z nowotworami złośliwymi.Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czyn­ników rakotwórczy di występujących w środowisku pracy, z wy­jątkiem wymienionych w poz.