Archive for Marzec 2016

Podobnie etiopatogeneza żylaków i owrzodzeń żylako­wych u kobiety wykonującej pracę stojącą, kobiety, która kilka­krotnie rodziła, jest na pewno złożona. W poprzednio obowiązu­jącym, dziś już nieaktualnym wykazie chorób zawodowych, uzna­wano żylaki z owrzodzeniami przy pracy stojącej za chorobę zawodową (choć bez prawa do świadczeń), a przecież o wyłączno­ści patogennego wpływu czynników nie byliśmy przekonani. W obowiązującym obecnie wykazie chorób zawodowych nie wpi­sano już żylaków z owrzodzeniami.

Rozważania te uzasadniają, dlaczego zdecydowano się opuścić słowo „wyłączność” w podanej definicji choroby zawodowej. Wynika więc, że określenie choroby zawodowej jest pojęciem zmiennym, elastycznie dostosowanym do nowych warunków, uwzględniającym współczesne poglądy naukowe, zwłaszcza na te­mat wcześniej nie znanych lub niedokładnie poznanych czynni­ków szkodliwych, a wykaz chorób zawodowych stanowi równo­cześnie odbicie polityki socjalnej kraju. Aktualnie obowiązujący wykaz chorób zawodowych(stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych).

Zatrucia ostre i przewlekłe substancjami chemicznymi oraz następstwa tych zatruć.  Pylice płuc.Przewlekłe choroby oskrzeli wywołane działaniem substan­cji powodujących napadowe stany spastyczne i choroby płuc prze­biegające z odczynami zapalno-wytwórczymi w płucach, np. dy­chawica oskrzelowa, byssinoza, beryloza.Przewlekłe zapalenie oskrzeli wywołane działaniem substan­cji toksycznych, aerozoli drażniących — w razie stwierdzenia nie­wydolności narządu oddechowego.Rozedma płuc u dmuchaczy grirła i muzyków orkiestr dętych w razie stwierdzenia niewydolności narządu oddechowego. Przewlekłe zanikowe, przerostowe i alergiczne nieżyty błon śluzowych nosa, krtani i tchawicy, wywołane działaniem substan­cji o silnym działaniu drażniącym lub uczulającym.

  1. Przewlekłe choroby narządu głosu związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym (guzki śpiewacze, niedowłady strun głoso­wych, zmiany przerostowe).Choroby wywołane promieniowaniem jonizującym łącznie z nowotworami złośliwymi.Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czyn­ników rakotwórczy di występujących w środowisku pracy, z wy­jątkiem wymienionych w poz. 8.Choroby skóry. Choroby zakaźne i inwazyjne. Przewlekłe choroby narządu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy, nadmiernym przeciążeniem: zapalenie poche­wek śdęgnistych i kaletek maziowych, uszkodzenie łękotki, mięśni i przyczepów śdęgnistych, martwica kośd nadgarstka, zapalenie nadkłykd kośd ramieniowej, zmęczeniowe złamanie kośd.