Archive for Kwiecień 2016

Warto zwrócić uwagę, że obserwujemy stały — od szeregu lat wzrost współczynników umieralności na nowotwory złośliwe ogółem u mężczyzn, podczas gdy u kobiet współczynniki ogółem pozostawały na niezmienionym poziomie.Istnieje wiele mniej lub bardziej trafnych definicji chorób za* wodowych. Definicje te zmieniały się zresztą na przestrzeni wielu lat. Proponowano, by chorobą zawodową nazywać taką, która ma niewątpliwy związek przyczynowy z czynnikami pracy, przy czym chory pozostaje w kontakcie z takimi czynnikami chorobo­twórczymi, które powodują stałe, jednakowe zmiany zarówno u niego, jak i u pozostałych osób, pracujących w podobnych warunkach.

Podkreślano, że objawy chorobowe w chorobie zawo­dowej muszą pozostawać w niewątpliwym związku ze szkodliwy­mi czynnikami pracy, a miejsce odczynu chorobowego powinno być zgodne z miejscem zadziałania czynnika szkodliwego. Wydaje się, że przez chorobę zawodową rozumieć należy chorobę wywo­łaną przez szkodliwości pracy i jednocześnie uznaną za taką prze­pisami prawnymi. Orzeczenie o chorobie zawodowej jest sprawą dającą skutki prawne, ekonomiczne i socjalne, które rozstrzygane są w różny sposób w ramach przepisów państwowych, stąd też w różnych krajach różne choroby wpisane są na listy chorób zawodowych.