Monthly Archives: Maj 2016

BADANIA EPIDEMIOLOGICZNE

W nowoczesnym ujęciu epidemiologia zaj­muje się wszystkimi chorobami, w przeciwieństwie do epidemiolo­gii tradycyjnej, której przedmiotem zainteresowania były tylko choroby zakaźne. Ściśle biorąc, epidemiologia zajmuje się wszel­kimi gawiskami biologicznymi (choroby, wypadki, inwalidztwo, zgony, rozwój fizyczny i psychiczny), ich rozpowszechnianiem i częstością.Wyróżnia

METODY EPIDEMIOLOGII

Współzależnośd te pozwalają na wydągnięde wniosków i umożliwiają biologiczną interpretację, która powinna wskazać związki przyczynowe i czynniki wpływające na wystąpie­nie choroby oraz wyjaśnić odrębnośri występujące w danych wa­runkach ekologicznych.Według J. Indulskiego wyróżnia się trzy typy metod indukcyj­nych szczegółowego rozpoznawania potrzeb

MASOWE BADANIA

Metody epidemiologii eksperymentalnej, porównujące dwie grupy, w których jeden lub kilka wyróżnionych warunków zmie­nianych jest w sposób kontrolowany przez eksperymentatora.Epidemiologia opisowa rozróżnia dwa typy metod:   masowe badania przeglądowe (screening), polegające na badaniu populacji pod względem badanej cechy,  badania reprezentacyjne, dotyczące

DANE O ZGONACH

W badaniach epidemiologicznych, podobnie jak we wszyst­kich HwdTinach nauki istnieje konieczność stosowania nowoczes­nych środków do „przetwarzania” zbieranych informacji. Jest to związane z dużą ilością zbieranych informacji, oszczędnością cza­su przy wykonywaniu obliczeń i możliwością uzyskiwania opty­malnych rozwiązań. Do automatycznego przetwarzania informacji