Archive for Maj 2016

W nowoczesnym ujęciu epidemiologia zaj­muje się wszystkimi chorobami, w przeciwieństwie do epidemiolo­gii tradycyjnej, której przedmiotem zainteresowania były tylko choroby zakaźne. Ściśle biorąc, epidemiologia zajmuje się wszel­kimi gawiskami biologicznymi (choroby, wypadki, inwalidztwo, zgony, rozwój fizyczny i psychiczny), ich rozpowszechnianiem i częstością.Wyróżnia się trzy podstawowe fu&kcje współczesnej epidemio- logii;określenie rozpowszechnienia (częstości) i rozprzestrzeniania zjawisk biologicznych w populacjach ludzkich,    identyfikacja czynników etiologicznych i określanie ich roli w patogenezie i rozpowszechnieniu poszczególnych chorób,    dostarczenie podstawowych danych, niezbędnych do planowa­nia i realizacji programów ochrony zdrowia w zakresie zapo­biegania, zwalczania i leczenia chorób.

Współzależnośd te pozwalają na wydągnięde wniosków i umożliwiają biologiczną interpretację, która powinna wskazać związki przyczynowe i czynniki wpływające na wystąpie­nie choroby oraz wyjaśnić odrębnośri występujące w danych wa­runkach ekologicznych.Według J. Indulskiego wyróżnia się trzy typy metod indukcyj­nych szczegółowego rozpoznawania potrzeb zdrowotnych ludnośd:)  metody epidemiologii opisowej, rejestrujące dane dotyczące osób chorych, miejsca i czasu zachorowania oraz asocjacji przy­czynowych na poziomie całej populacji,)  metody epidemiologu analitycznej, pozwalającej na wydą- ganie wniosków odnośnie do uwarunkowania przyczynowego choroby.

Metody epidemiologii eksperymentalnej, porównujące dwie grupy, w których jeden lub kilka wyróżnionych warunków zmie­nianych jest w sposób kontrolowany przez eksperymentatora.Epidemiologia opisowa rozróżnia dwa typy metod:   masowe badania przeglądowe (screening), polegające na badaniu populacji pod względem badanej cechy,  badania reprezentacyjne, dotyczące badania próby wybra­nej z populacji w taki sposób, kóry pozwala na uogólnienie wniosków dla całej populagi, z której pobrano próbę. Badanie screeningowe jest ograniczone do pewnych tylko jed­nostek chorobowych, zwykle takich, które cechuje odpowiednio długi okres „przedkliniczny”, są szeroko rozpowszechnione, mogą być zróżnicowane ze stanem uznanym za normę, mają odwracal­ny przebieg i poddają się leczeniu.

W badaniach epidemiologicznych, podobnie jak we wszyst­kich HwdTinach nauki istnieje konieczność stosowania nowoczes­nych środków do „przetwarzania” zbieranych informacji. Jest to związane z dużą ilością zbieranych informacji, oszczędnością cza­su przy wykonywaniu obliczeń i możliwością uzyskiwania opty­malnych rozwiązań. Do automatycznego przetwarzania informacji stosowane są obecnie dość powszechnie komputery.  Dane na temat zgonów przedstawiają się w Polsce niekorzyst­nie. Przeciętna życia w Polsce wynosi dla mężczyzn około 67 lat, a dla kobiet około 75 lat. W wielu krajach europejskich przecięt­na żyda jest znacznie wyższa.