Archive for Czerwiec 2016

Celowe jest, by przy analizie absencji chorobowej uwzględnić informacje o stanie zdrowotnym całej ludności na pobliskim tere­nie, czy nawet w całym kraju. Chodzi tutaj o takie zjawiska, jak epidemie czy klęski żywiołowe. Należy także zwrócić uwagę na czynniki społeczno-ekonomiczne, jak dyscyplina społeczna, rynek pracy, różne bodźce ekonomiczne. Przykładem oddziaływania czyn­ników ekonomicznych na kształtowanie się absencji chorobowej może być np. nagłe, znaczne zaostrzenie dyscypliny pracy w jakimś zakładzie.

Spowoduje to okresowy spadek absencji chorobowej, który nie będzie jednak odzwierciedleniem faktycznej poprawy sta­nu zdrowotnego populacji. Po pewnym czasie pracownicy prze­wlekle chorzy, którzy nie zgłaszali się do lekarza po porady, połą­czone ze zwolnieniem chorobowym, zaczną jednak zgłaszać się ponownie. Analiza absencji chorobowej winna być prowadzona bieżąco, z tym, że analiTa ta po dłuższym okresie (rok) może być podstawą opracowania bardziej wnikliwych wniosków. Przy ana1i7i> absencji chorobowej należy uwzględnić także czynniki demograficzne, jak np. wyż demograficzny, czy starzenie się społeczeństwa, bezrobocie.

Odnoszą się one do występowania chorób za­wodowych i związanych z pracą, mogą doprowadzić do wykrycia zależności między szkodliwośdami procesu produkcyjnego a spo­strzeganymi zmianami chorobowymi. Obserwacje takie mają bar­dzo istotne znaczenie i przyczynić się mogą do wykrycia roz­maitych źródeł zachorowalności. Wobec dużej mnogości czynni­ków szkodliwych i uciążliwych, czynników nie zawsze zresztą dostatecznie poznanych, wnikliwe badania poparte zebraniem spostrzeżeń, mają duże znaczenie.Epidemiologia jest nauką o powstawaniu i wygasaniu chorób w czasie i przestrzeni.