Monthly Archives: Czerwiec 2016

CELOWE PRZY ANALIZIE

Celowe jest, by przy analizie absencji chorobowej uwzględnić informacje o stanie zdrowotnym całej ludności na pobliskim tere­nie, czy nawet w całym kraju. Chodzi tutaj o takie zjawiska, jak epidemie czy klęski żywiołowe. Należy także zwrócić uwagę na czynniki społeczno-ekonomiczne, jak

PRZY ANALIZIE ABSENCJI CHOROBOWEJ

Spowoduje to okresowy spadek absencji chorobowej, który nie będzie jednak odzwierciedleniem faktycznej poprawy sta­nu zdrowotnego populacji. Po pewnym czasie pracownicy prze­wlekle chorzy, którzy nie zgłaszali się do lekarza po porady, połą­czone ze zwolnieniem chorobowym, zaczną jednak zgłaszać się ponownie. Analiza

WYSTĘPOWANIE CHORÓB

Odnoszą się one do występowania chorób za­wodowych i związanych z pracą, mogą doprowadzić do wykrycia zależności między szkodliwośdami procesu produkcyjnego a spo­strzeganymi zmianami chorobowymi. Obserwacje takie mają bar­dzo istotne znaczenie i przyczynić się mogą do wykrycia roz­maitych źródeł zachorowalności. Wobec