Archive for Lipiec 2016

Nie ma lekko. Nieraz będą zapadały państwowe decyzje sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju, jak na przykład podniesienie ceny benzyny bezołowiowej, nieraz będziemy się zżymali, że nic nie można zrobić. Przypomnijmy sobie wtedy, że każde  działanie związane z ochroną środowiska, które możemy podjąć, jest też działaniem politycznym, np. przez wpływ na popyt czy zakładanie własnego biznesu ekologicznego może mieć wpływ na kierunek rozwoju gospodar­czego. W państwie demokratycznym politycy są wybierani przez obywateli, trzeba więc stworzyć taką atmosferę, żeby wiedzieli, że ci lekceważący ekologiczne zasady nigdy już nie będą wybrani.

Co dzień też marnuje się ogromne ilości wody i innych zasobów. Tak więc, mimo że rozrzutność uważa się za największą wadę konsumpcyjnych społeczeństw, tu właśnie tkwią największe szanse na poprawę sytuacji. Stając się bardziej wydajni i zaspokajając nasze potrzeby – a nie kaprysy, zmniejszamy też zanieczyszczenie środowiska, nie mówiąc już o zapewnieniu dopływu zaso­bów dla przyszłych generacji. Realizowanie reguły recyklingu oznacza, że wiele materiałów i produktów możemy stosować raz po raz bez potrzeby angażowania nowych surowców. Powtórne użycie nie tylko oszczędza zasoby i zapewnia ich dostępność przyszłym pokoleniom, lecz także zmniejsza zanieczyszczenie środowiska i umożliwia ochronę siedlisk różnych” gatunków, czyli’ ogranicza stałe zmniejszanie się różnorodności gatunkowej.

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia „zdrowie jest pełnym, dobrym stanem fizycznym, umysłowym i społecznym, a nie wyłącznie brakiem choroby lub niedomagania”. M. Kac­przak uważa zdrowie jako „stopień przystosowania się biologicz­nego, psychicznego i społecznego, jaki jest osiągalny w najko­rzystniejszych warunkach”. Należy jeszcze nawiązać do definicji podanej przez B. Kożusznika, który uważa, że zdrowie — to zasób energii biologicznej, umożliwiający fizjologiczne funkqe ustroju, jego fizyczny i psychiczny rozwój, świadome i celowe działanie, rozmnażanie się oraz pokonywanie przeciwstawnych bodźców środowiskowych.

Dane o absencji chorobowej są bardzo cennym, jakkolwiek wciąż nie w pełni doskonałym materiałem obrazującym zachoro­walność w przemyśle. Materiał ten pozwala na wyciągnięcie wie* lu prawidłowych wniosków, dotyczących stanu zdrowia popula­cji w zakładach pracy. Niektórzy autorzy uważają, że absencja chorobowa jest związana ze zbyt wieloma czynnikami ubocz­nymi, aby mogła wiernie odzwierciedlać stan zdrowia ludności. Doceniając w pełni znaczenie tych ubocznych elementów wydaje się, że obserwacja dynamiki absencji chorobowej jest bardzo istot­nym elementem oceny zdrowia, zwłaszcza populacji w przemyśle.