Monthly Archives: Wrzesień 2016

WŁĄCZENIE SIĘ POLSKI

W Rio de Janeiro Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, zostały potraktowane nie jak „bogata Północ”, lecz jak kraje w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, co nie zobowiązuje nas do finan­sowych świadczeń na rzecz krajów biednych. Zarysowały się możliwości postępu

ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE

Oto zamieszczone w tym dokumencie przesłanki nowej polityki ekologicz­nej państwa: 1. Polska staje przed bardzo trudnym zadaniem dokonania zasadniczych zmian w polityce ekologicznej państwa w warunkach głębokich przekształceń systemowych. Polityka ta nawiązuje do zmian, jakie objęły polityczne i ekonomiczne życie kraju.

ISTNIEJĄCA ZBIEŻNOŚĆ

Dla wspomagania tego procesu konieczny jest pełny dostęp do informacji o środowisku i stanie zdrowia, konieczna jest popularyzacja wiedzy o wpływie zanieczyszczeń na zdrowie ludzkie, niezbęd­ne jest także oddziaływanie na ludzką wrażliwość w tym zakresie, a także pokazywanie dróg przeciwdziałania

SZANSA NA UZYSKANIE KORZYŚCI

Szanse uzyskania tych korzyści rosną, zwłaszcza w dobie prywatyzacji gospodarki. Tym samym szeroko rozumiana ochrona środowiska będzie sprzymierzeńcem nowoczes­nej, efektywnej i oszczędnej gospodarki. Nie znajdzie się tu miejsca na przestarzałe, niebezpieczne dla środowiska technologie. Wysoce korzystna może okazać się polityka ekorozwoju