Archive for Październik 2016

Tak więc niewiele widać było praktycznych efektów Konferencji i połącze­nia polityki ekologicznej z polityką gospodarczą aż do czasu energicznych działań Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju pod wodzą premiera Norwegii pani Gro Harlem Brundtland. Komisja wkrótce po ogłoszeniu w 1987 roku słynnego raportu Nasza Wspólna Przyszłość została powszech­nie nazwana „komisją pani Brundtland”, osobowość bowiem energicznej pani premier zdecydowała o powodzeniu pracy.Raport komisji po raz pierwszy w sposób jasny i precyzyjny przedstawia założenia nowej polityki zrównoważonego harmonijnego wzrostu (sustainab- le development) – podstaw zharmonizowania potrzeb środowiska i rozwoju pomyślności ludzkości.

Uchwalono też deklarację zasad dotyczącą zarządzania, zachowania, ekorozwoju wszystkich typów lasów. Jest to zobowiązanie do szerokiej współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania ekosystemów leśnych, biorąc pod uwagę ich warości ekologiczne i ekonomicz­ne, w tym dla ochrony i stabilizacji klimatu Ziemi. Zamierza się stworzyć konwencję globalną o lasach. W czasie Konferencji bardzo aktywna była też delegacja polska (pod przewodnictwem prof. Stefana Kozłowskiego, ówczes­nego ministra ochrony środowiska), która zorganizowała spotkanie państw Europy Środkowo-Wschodniej, podczas którego omawiano projekt „zielo­nych płuc” Europy.