Monthly Archives: Listopad 2016

ZMIANA SYSTEMU POLITYCZNEGO

Jednak zmiana systemu politycznego w państwie sama przez się pro­blemów ekologicznych nie rozwiąże. Także rozwiązania w skali jednego kraju nie wystarczą do poprawy sytuacji na całym świecie – i odwrotnie, globalne zmiany, jak zniszczenie warstwy ozonu, nie znają granic. Bez

EFEKT KONFERENCJI

Efektem Konferencji było też powstanie w krajach w niej uczestniczących ministerstw czy agencji ochrony środowiska, a różne między­rządowe organizacje włączyły „środowisko” do swoich programów. Przed­stawiciele świata biznesu zaczęli coraz częściej myśleć o środowisku w katego­riach ekonomicznych, serio traktując zagadnienia ochrony