Archive for Listopad 2016

Jednak zmiana systemu politycznego w państwie sama przez się pro­blemów ekologicznych nie rozwiąże. Także rozwiązania w skali jednego kraju nie wystarczą do poprawy sytuacji na całym świecie – i odwrotnie, globalne zmiany, jak zniszczenie warstwy ozonu, nie znają granic. Bez ustaleń wspólnej polityki międzynarodowej niewiele da się zrobić. Nic więc dziwnego, że data 5 lipca 1972 roku weszła do historii wysiłków społeczności międzynarodowej na rzecz ratowania Matki Ziemi. W tym dniu w pięknym gmachu opery w Sztokholmie spotkali się delegaci ze 113 krajów świata na I Konferencji poświęconej Środowisku Człowieka.

Efektem Konferencji było też powstanie w krajach w niej uczestniczących ministerstw czy agencji ochrony środowiska, a różne między­rządowe organizacje włączyły „środowisko” do swoich programów. Przed­stawiciele świata biznesu zaczęli coraz częściej myśleć o środowisku w katego­riach ekonomicznych, serio traktując zagadnienia ochrony i włączenia ich w plany działań przedsiębiorstw. Mimo tych zbożnych akcji kryzys środowis­ka trwał nadal. Wzrost gospodarczy i rosnący dobrobyt krajów zamożnych coraz bardziej kontrastował z nędzą krajów Trzeciego Świata. Trzecią kategorię stanowiły kraje realnego socjalizmu, gdzie ani rozwój gospodarczy nie następował, ani nie myślano o środowisku.